بیمه

شرکت سهامی بیمه آسیا پرداخت زیان های مالی ناشی از سرقت کلی وسیله نقلیه ایکه سیستم دزدگیر ماجیکار با گارانتی را نصب کرده باشد،15 روز بعد ارسال کارت بیمهاز طریق پست پیشتاز (به شرط انجام وظایف خریدار به شرح ذیل  به مدت 12 ماه و حداکثر برای هر وسیله  نقلیه تا سقف 1/000/000/000 ریال طبق شرایط قرارداد تعهد می نماید.

   

وظایف خریدار سیستم دزدگیر ماجیکار با کارت گارانتی

– نصب و راه اندازی سیستم دزدگیر ماجیکار با کارت گارانتی توسط نمایندگان خدمات پس از فروش

-تکمیل و ارسال فرم پیوست از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی 16315-838 به نام شرکت خدمات ردای امید

-حفظ و نگهداری قبض پست پیشتاز تا انتهای قرارداد

   

نکات قابل توجه خریدار محترم دزدگیر ماجیکار با کارت گارانتی در هنگام بروز خسارت

-اعلام سرقت و اخذ تاییدیه  به مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضایی در ارتباط باسرقت کلی  وسیله نقلیه موضوع بیمه

-اعلام به موقع و سریع سرقت خودرو به بیمه گر حداکثر 5 روز از تاریخ حادثه

– حداکثر تعهد بیمه گر برای هر خودرو ارزش روز خودرو و یا ارزش  تعیین شده توسط کارشناسان بیمه گر تا سقف 1/000/000/000ریال می باشد که پس از انتقال کلیه  حقوق قانونی مالک خودرو تا سقف پرداختی به بیمه گردر وجه مالک خودو پرداخت خواهد شد.

-از خسارت قابل پرداخت تا سقف تعهدات بیمه گر 10 % به عنوان فرانشیز کسر می شود چنانچه وسیله موضوع این قرداد دارای بیمه نامه بدنه با پوشش سرقت کلی باشد مالک وسیله نقلیه می بایست خسارت ناشی از سرقت کلی را از بیمه گر بیمه بدنه مطالبه و دریافت نماید. تعهد بیمه گر در این قرارداد محدود به فرانشیز مکسوره بیمه گر اول خواهد بود مشروط بر اینکه از سقف تعهد قرارداد تجاوز نکند.

   

مشتری گرامی: برای فعال سازی بیمه سرقت، بعد از پر کردن مشخصات کارت بیمه را از طریق پست پیشتاز به نشانی  تهران، صندوق پستی: 16315 838  کدپستی:  1568945611 شرکت خدمات بیمه ای ردای امیدارسال و قبض آن را تا پایان بیمه نزد خود نگهدارید.