دانلود دفترچه راهنما

نسخه ۱.۰ به زبان فارسی

راهنمای ریموت ساده

نسخه ۱.۰ به زبان فارسی

راهنمای ریموت مدل 125A و 125AS

نسخه ۱.۰ به زبان فارسی

راهنمای ریموت مدل 127A و 127AS

نسخه ۱.۰ به زبان فارسی

راهنمای ریموت مدل 130A و 130AS

نسخه ۱.۰ به زبان فارسی

راهنمای ریموت مدل 135A و 135AS

نسخه ۱.۰ به زبان فارسی

راهنمای ریموت مدل M1090AS

نسخه ۱.۰ به زبان فارسی

راهنمای ریموت مدل 110A و 110AS