ردیاب خودرو مجیکار
دزدگیر تصویری مجیکار
دزدگیر ساده مجیکار